BÖLMƏLƏR

Mənəvi-estetik dəyərlər

Nailə Əsədova

Mənəvi-estetik dəyərlər: mahiyyəti, tarixi və bu günü. Bakı: QHT nəşriyyatı, 2017.-160 səh.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası" İctimai Birliyi təfindən hə-

yata keçirilən "Mənəvi birliyimizi yaşadaq və inkişaf etdirək!" layisi çərçisində nəşr edilmişdir.

Nailə Əsədovanın monoqrafiyası estetik təfəkkürün mənəvi dəyərlər kontekstində mənalan-

dırılmasına həsr olunmuşdur.

Əsər iki fəsildən ibarət tərtib olunmuşdur. Birinci fəsil "estetik təfəkkür" anlayışının fəlsəfi ra-

kursda təhlili və onun mənəvi əsaslarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Burada "estetik təfəkkür"

anlayışına onun başlıca xüsusiyyəti əsasında müəllif tərəfindən tərif verilir, estetik təfəkkürün ontolo-

ji əsasları mənəvi dəyərlər fonunda müəyyənləşdirilir, tədqiqatın özül anlayışları vahid bir əsasda ta-

razlığa gətirilir. İkinci fəsildə mənəvi-estetik dəyərlər tarixi kontekstdə araşdırılır və onların başlıca tə-

kamül mərhələləri müəyyənləşdirilir. Burada qədim dövr estetik təfəkkürü kosmosentrizm prinsipi əsa-

sında, orta əsr estetik təfəkkürü teosentrik paradiqma kontekstində, Yeni dövr estetik təfəkkürü isə a-

nalitik elmi paradiqma əsasında tədqiq edilir. Burada estetik təfəkkürdə son paradiqma əvəzlənməsi

kimi analitik estetik təfəkkürün postmodernist estetik təfəkkürə transformasiaysı nəzərdən keçirilir.

  

Mənəvi-estetik dəyərlər.pdf

XƏBƏRİ PAYLAŞ